دیجیتال ساینیج فرابین در قطار شهری مشهد

پروژه قطار شهری مشهد:

این پروژه سیستم دیجیتال ساینیج راهنمای مسافرین (PIS) می باشد. در این سیستم اطلاعات عمومی و نیز موقعیت قطارهای مترو نمایش داده می شود.

نمایشگرهای صنعتی:

مجموعا ۵۴ مانیتور صنعتی سامسونگ در ۱۳ ایستگاه مترو تعریف، طراحی و اجرا گردیده است.

کنترلرهای صنعتی:

پروژه شامل یک سرور مدیریت محتوی می باشد. تعداد کنترلر های صنعتی با کیفیت Full HD شامل ۲۷ عدد می باشد.